Privacy
verklaring

Ons beleid. Onze belofte.

Privacy

Door middel van deze privacy verklaring, ons cookie beleid en de algemene voorwaarden willen wij u informeren over hoe Springlab Learning BV (hierna Springlab) persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Springlab, de beheerder van springlab.nl, vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

Verzameling en verwerking

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd wordt (indirect) of identificeerbaar is (direct). Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en telefoonnummer.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die een gevoeliger karakter kunnen hebben dan ‘gewone’ persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands politieke voorkeur, godsdienst en gezondheidsrechtelijke gegevens.

Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?
Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen zijn verwerkingen. In ieder geval zijn verwerkingen: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Recht op inzage, wijziging en verzet

Wijzigen

U kunt ons schriftelijk verzoeken om uw onderstaande rechten die u op grond van de AVG heeft uit te laten voeren, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om dit niet te doen of tenzij dit niet mogelijk is op grond van een wettelijke grondslag:

Recht om uw persoonsgegevens in te zien;
Recht om uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze onjuistheden bevatten;
Recht om op te vragen wat wij met uw persoonsgegevens doen;
Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
Recht op dataportabiliteit (het recht uw persoonsgegevens te ontvangen en/ of door te laten zenden);
Intrekken van toestemming;
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij er zeker van zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo nodig nemen wij contact met u op voordat we overgaan tot uw verzoek en kunnen wij aanvullende informatie van u verlangen om uw identiteit vast te stellen.

Verkrijging en verwerking door

Derden

Wij verstrekken of verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening en tenzij wij hier krachtens de wet toe verplicht zijn. De bedrijven waarvan het noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening kan zijn om gegevens aan te verstrekken zijn: CRM-systeem Hubspot, e-mail marketing systeem ActiveCampaign, facturatiesysteem Informer en de online opslagruimte Google Drive. Indien wij persoonsgegevens verstrekken aan andere derden gegeven wij dit vooraf aan u aan.

Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derde worden verzameld, dan neemt Springlab dezelfde zorgvuldigheid in acht als ware zij zelf deze gegevens had verkregen.

Websites van derden
Onze website kan verwijzingen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, bevatten naar andere websites van derden. Wij kunnen u niet garanderen dat deze derden zorgvuldig en op een veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verwijzen u naar de privacy voorwaarden van deze derden om te bezien hoe deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Deze kunnen sterk afwijken van het privacy en cookie beleid van Springlab (en springlab.nl)

Bescherming van gegevens

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking, vernietiging of misbruik van uw gegevens. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Waaronder: toegangscontrole voor onze systemen en fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, https-certificaat zodat de het dataverkeer via de website versleuteld is, gehashte wachtwoorden, als je ingelogd bent en de website een tijdje niet gebruikt word je automatisch uitgelogd.

Gebruik en wijziging van

Cookies

Springlab behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen in deze privacy en cookie voorwaarden aan te brengen.

Aansprakelijkheid en klachten

Aansprakelijkheid

Mochten uw (bijzondere) persoonsgegevens ondanks inspanningen ter voorkoming hiervan door Springlab, worden verloren (waaronder ontvreemding en vernietiging), onrechtmatig en/of onbevoegd worden verwerkt, bekendgemaakt etc. waardoor u mogelijk enige directe of indirecte schade lijdt, dan sluiten wij bij deze aansprakelijkheid voor enige schade uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant van Springlab.

Geldigheid
In het geval een of meerdere (gedeelte van) bepaling(en) van deze voorwaarden niet geldig zijn of ongeldig worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal/ zullen de niet geldig of ongeldig verklaarde bepaling(en) van deze voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke niet geldig of ongeldig verklaarde bepaling(en) in acht genomen.

Op deze privacy en cookie voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.

Springlab Learning B.V.
KvK: 71977503

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2024.

Klachten
Indien u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen (zie footer). 
Tevens heeft u op grond van de AVG de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neemt u in dat geval contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Gegevensverwerking

Uitvoering van overeenkomst
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze dienstverlening en het onderhouden van relaties die daaruit voortvloeien. Voor de diensten en producten die wij aanbieden, zoals de Springlab Beweegvloer, Springloop en Fit & Vaardig (inclusief licenties) verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Wanneer niet alle persoonsgegevens die door ons worden gevraagd van u worden verkregen, kan dit ertoe leiden dat wij onze diensten niet aan u kunnen verlenen of niet optimaal aan u kunnen verlenen. Afhankelijk van de dienst die wij verlenen verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en de daarbij behorende correspondentie. Deze persoonsgegevens gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn om een overeenkomst af te sluiten en/ of om deze af te wikkelen. Wij bewaren deze gegevens gedurende de contractduur. Wij vernietigen uw gegevens hierna, tenzij er een wettelijk plicht is om deze langer te bewaren of wij hiervoor en gerechtvaardigd belang hebben. Dan bewaren wij de gegevens om aan de wettelijk plicht te voldoen respectievelijk zolang als nodig is.

Contactformulier website
Via ons contactformulier kunt u ons vragen stellen. Wij gebruiken hiervoor de naam van uw organisatie (mits bekend), uw volledige (voor- en achter)naam, uw e-mailadres en telefoonnummer. Zolang als nodig voor het volledig afwikkelen van uw vraag bewaren wij deze gegevens.

Mailinglist e-mail marketing
U kunt zich aanmelden voor onze mailinglist en toestemming gegeven voor het ontvangen van e-mails van ons. Wij gebruiken hiervoor uw e-mailadres. Na aanmelding ontvangt u van ons regelmatig een e-mail met informatie op het gebied van de laatste updates omtrent de Springlab producten en de Springlab organisatie. Onderaan de mailinglist vindt u een link waarmee u zich op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de mailingslist door op deze link te klikken. Wij bewaren uw gegevens totdat u zich afmeldt van onze mailingslist. E-mails verzonden via onze mailingslist worden verzonden via ActiveCampaign. Deze dienst bewaart bepaalde persoonsgegevens van u. Voor meer informatie over de betreffende persoonsgegevens die deze dienst van u bewaart en het privacy beleid van ActiveCampaign verwijzen wij u naar de website van AC.

Werven van nieuwe medewerkers
Op onze website plaatsen wij vacatures. U kunt hier direct via onze website op reageren. Om uw sollicitatie in behandeling te nemen vragen wij u ons de volgende gegevens toe te sturen: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, opleiding en werkervaring. Wanneer niet al deze persoonsgegevens van u worden verkregen, kan dit ertoe leiden dat wij uw sollicitatie niet in behandeling kunnen nemen. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij wij u om toestemming hebben gevraagd en deze hebben verkregen om uw persoonsgegevens in verband met deze sollicitatie langer te bewaren.